Mục tiêu

 • Cung cấp cho sinh viên hiểu biết khoa học nền tảng về công nghệ sinh học, bao gồm cả sinh học phân tử.
 • Nâng cao kiến thức của sinh viên về về khoa học, đào tạo nên những nhà lãnh đạo về phát triển công nghệ sinh học.
 • Phát triển các kỹ năng thực tiễn của sinh viên trong đó có kỹ năng về công nghệ thông tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu công nghệ sinh học.
 • Chuẩn bị chosinh viên lợi thế khi tiếp cận thị trường lao động bằng cách phát triển các kỹ năng: phản xạ độc lập, truyền thông, công nghệ thông tin, tính toán, phân tích dữ liệu, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.
 • Phát triển sự đánh giá cao về vai trò của nghiên cứu khoa học trong sự tiến bộ của công nghệ sinh học và khuyến khích sự hiểu biết về tác động kinh tế, đạo đức, chính trị và tiềm năng của công nghệ sinh học hiện đại.

Thông tin khóa học

 • Thời gian: 36 tháng.
 • Kỳ nhập học: Tháng 4, 10.
 • Yêu cầu đầu vào: Hoàn tất khóa cao đẳng khoa học sinh học tại MDIS hoặc tương đương, IELTS 6.0.
 • Đối tác đào tạo: Đại học Northumbria, Anh.

Chi tiết chương trình

Năm 1

 • Kỹ năng cho nhà khoa học ứng dụng
 • Sinh học tế bào và di truyền học
 • Phạm vi của công nghệ sinh học
 • Hóa sinh
 • Sinh học thực vật
 • Đa dạng sinh học
 • Giới thiệu tin học sinh học
 • Nguyên tắc của miễn dịch học

Năm 2

 • Phương pháp tế bào và miễn dịch học
 • Công nghệ sinh học và hóa sinh học ứng dụng
 • Sinh học bệnh tật
 • Tin học sinh học phân tử và công nghệ sinh học
 • Sinh hóa trao đổi
 • Công nghệ sinh học và di truyền học phân tử thực hành
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng

Năm 3

 • Phương pháp phân tích và di truyền học ứng dụng
 • Vi sinh điều tra
 • Công nghệ sinh học thực vật
 • Đạo đức sinh học
 • Dự án sinh học và khoa học thực phẩm
 • Chủ đề thời đại trong công nghệ sinh học
 • Công nghệ sinh học động vật
 • Tin học sinh học ứng dụng